Odvjetnički ured pruža pravno savjetovanje i zastupanje u području autorskog prava
i srodnih prava, uključujući sudsku zaštitu prava iz područja intelektualnog vlasništva
te izradu i pregovaranje ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva.